Turistični podmladek

Turistični podmladek

TURISTIČNI PODMLADEK V OŠ prof. dr. Josipa Plemlja BLED

TAM V DEŽELI KRANJSKI

UJETI MED GORAMI,

RASLI SO OTROCI

IN UŽIVALI V LEPOTI

SVOJEGA KRAJA BLEDA.

TURIZMU SO SE POSVETILI,

IDEJ VELIKO NATROSILI ,

ČEPRAV MNOGO SE JIH JE IZGUBILO,

NEKAJ SE JIH JE IZPOLNILO

IN V BLEJSKEM TURIZMU SADOVE OBRODILO.

PODMLADKARJI SO RES TA PRAVI,

OTROCI TURIZMU VSI PREDANI,

DOMAČI KRAJ DOBRO POZNAJO,

MNOGE LJUDI PO NJEM VODIJO IN

LEPOTE JIM VSE POKAŽEJO.

A V SRCU VEDNO ČUTIJO

DOMAČNOST BLEJSKIH VASI,

ENKRATNOST BLEJSKIH POTI,

KRASOTO, KI NA BLEDU ŽARI.

Magda Bogataj

 

UVODNIK

Ob 130 letnici Turističnega društva Bled se k temu obeležju priključuje tudi Turistični podmladek na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled z izdajo Biltena. V njem želimo prikazati delo podmladka od ustanovitve do danes.

Mladi rod namreč lahko prispeva veliko idej za ohranjanje in razvoj turizma. S privzgojeno ljubeznijo do domačega kraja pa prav ti mladi lahko po svojih močeh ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za njegovo urejenost.

 

TURISTIČNI PODMADEK V OŠprof. dr. Josipa Plemlja BLED SKOZI ČAS

MAGDA BOGATAJ

Mentorica Turističnega podmladka

 

UVOD

Kot razredna učiteljica v Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu imam skoraj 24 letne izkušnje z vodenjem turističnega podmladka. V dolgoletni praksi sem vedno izhajala iz dejstva, da naj bi otroci začutili povezanost s svojim domačim krajem. Le tako je pri njih mogoče oblikovati pozitiven odnos do turizma in seveda domačega kraja.

Slovenija je turistična dežela, zato naj bi mladi rod vzgajali v to smer. To nalogo lahko v veliki meri opravi turistični podmladek, ki uspešno deluje na šoli. Menim, da nam na naši šoli to v veliki meri uspeva, saj smo to dokazali z dolgoletnim uspešnim delom na številnih področjih turistične dejavnosti, za kar smo prejeli številna priznanja.

 

TURISTIČNI PODMLADEK OD PRVIH ZAČETKOV DO DANES

Leta 1970 je bil na pobudo Turističnega društva Bled na naši šoli ustanovljen turistični podmladek. Glavni motiv za ustanovitev je bil, da bi med blejsko mladino vzbudili večje zanimanje za gostinsko turistične poklice. S tem naj bi povečali vpis na gostinsko šolo, ki je bila v domačem kraju in rešili tudi kadrovske težave v gostinskih objektih. Učenci so pod vodstvom prve mentorice Katke Knaflič spoznavali domači kraj z okolico, čistili, urejali okolico šole, sodelovali na prireditvah ter pripravljali turistične kvize o poznavanju domačega kraja in okolice.

V začetku so bili člani podmladka le učenci predmetne stopnje, ki so se delili v več podskupin, vsaka s svojo dejavnostjo:

 • kulturna skupina - za sodelovanje na prireditvah;

 • informacijska skupina - poročanje o delu in pisanje prispevkov v šolsko glasilo;

 • tehnična skupina - skrb za čistočo, priprava prostorov za prireditve;

 • foto skupina – fotografiranje (prireditev, kamnov spotike ...);

Kasneje sta delovali dve skupini turističnega krožka:

 • turistični krožek za učence razredne stopnje (3. in 4. razreda) in

 • turistični krožek za učence predmetne stopnje (od 5. do 8. razreda).

Zaradi velikega zanimanja učencev (od 70 do 80 učencev letno), se je pozneje uvedla kot nadgradnja turističnega krožka še tretja skupina- fakultativni pouk turizem (za učence 7. in 8. razreda). Ta predmet je bil vključen v redni urnik in je bil ocenjevan z opisno oceno (zelo uspešno, uspešno in manj uspešno). Uspešno ga je vsa leta vodila mentorica Marina Vukaševič.

Z uvedbo devetletne osnovne šole je bil namesto fakultativnega predmeta uveden izbirni predmet turistična vzgoja (za učence od 7. do 9. razreda). Ker je program le enoleten, so bili ostali čas učenci vključeni v krožek.

Kot dopolnitev programa smo na šoli uvedli še:

 • podjetniško turistični krožek, katerega naloga je uresničitev turističnih idej, ki so jih v svojih raziskovalnih nalogah podali turistični podmladkarji (izdaja razglednic, vodenje po domačem kraju…),

 • projektna skupina Turizmu pomaga lastna glava, ki pripravlja raziskovalno nalogo, odrsko predstavitev in razstavo ter s tem sodeluje na turističnem festivalu, katerega vsako leto organizira Turistična zveza Slovenije,

 • skupina Škrat Blejko, ki je usposobljena za vodenje šolskih in izvenšolskih skupin po tematsko pripravljeni poti na Blejski grad,

 • turistični krožek na podružnici v Ribnem in

 • turistični krožek na podružnici na Bohinjski Beli.

ORGANIZACIJA DANES

Danes na šoli deluje šest skupin turističnega podmladka:

 • turistični krožek za učence razredne stopnje,

 • krožek za učence na predmetni stopnji,

 • podjetniško-turistični krožek,

 • turistični krožek na OŠ Ribno,

 • turistični krožek na OŠ Bohinjska Bela

 • projektna skupina Škrat Blejko.

Izbirnega predmeta Turistična vzgoja v letošnjem šolskem letu ne izvajamo zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev. Tudi projektna skupina TPLG v letošnjem letu ne deluje, ker se nismo vključili v ta projekt.

Posamezni učenci so vključeni v več skupin hkrati. Vsi učenci, ki se vključijo v podmladek, postanejo člani Turističnega društva Bled (brez plačila članarine). Dobijo izkaznice, s katerimi lahko brezplačno koristijo del turistične ponudbe v kraju.

 

MENTORSTVO

Dober mentor je lahko le tisti, ki čuti veliko povezanost s krajem ter ga dobro pozna, želi opravljati pestro, dinamično delo, ima rad ljudi, posebno otroke, je širok, odprt za drugačnost, ima raziskovalno žilico in mu ni žal časa, ki ga porabi za delo z mladimi.

Na naši šoli smo opravljale to nalogo:

- učiteljice razrednega pouka: Katka Knaflič – ustanoviteljica turističnega krožka,

Lidija Vidic, Martina Bevc Špik, Irena Burja, Meta Sebanec,

Magda Bogataj (od 1985 leta do danes),

Meri Poklukar, Justi Barle, Meta Skumavec – na podružniciv Ribnem,

Nataša Klinar – na podružnici Bohinjska Bela,

Andreja Urbanec, Saša..... - sodelovanje v projektu TPLG

- knjižničarka: Marina Vukaševič (od 1985 leta do danes),

- absolventka visoke šole za gostinstvo in turizem: Laura Jerebic...

Vse mentorice smo se za to delo odločile same. Redno smo se udeleževale seminarjev za usposabljanje mentorjev v organizaciji Turistične zveze Slovenije in regijskih srečanj mentorjev, kjer smo si izmenjavali svoje izkušnje.

Pri delu nam pomagajo tudi drugi učitelji na šoli ter zunanji sodelavci s področja gostinstva, turizma (LTO, Turistično društvo Bled) občinski delavci, starši učencev, krajani Bleda in drugi ljudje, ki so kakorkoli povezani s turizmom v domačem kraju.

CILJI

Pri turističnem podmladku uresničujemo celo vrsto dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, ki se prepletajo in dopolnjujejo. Pri vseh oblikah pa je osnovni cilj vzgoja mladih za pozitiven odnos do turizma in domačega kraja.

Učenci torej na primeru domačega kraja spoznavajo:

 • turizem kot spremljajoč razvojni pojav, družbeno in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj kraja oz. Slovenije,

 • osnovne turistične pojme, gostinsko turistične poklice in objekte, osnove za razvoj turizma in razvoj turizma v domačem okolju,

 • načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu,

 • turistično društveno dejavnost,

 • naravne in družbene značilnosti domačega kraja ipd..

Hkrati razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja, javnega nastopanja, se usposobijo za šolske turistične vodnike in se vključijo v turistično življenje domačega kraja.

VSEBINE

Izbirni predmet Turistična vzgoja se je izvajal po veljavnem učnem načrtu. Vključen je bil v redni pouk (35 ur letno) in ocenjen s številčno oceno. Povezoval in nadgrajeval je znanje, ki so ga učenci pridobivali pri drugih učnih predmetih in pri turističnem krožku.

Program dela pri turističnem krožku pripravljamo in sprejemamo mentorji skupaj s člani turističnega podmladka. Vedno pa ga prilagajamo usmeritvam šole, načrtovanim akcijam in prireditvam v kraju ter temam turističnih festivalov. Sama tematika je zelo raznolika. Zajema različna področja, ki se kakorkoli povezujejo s turizmom.

Za razredno in predmetno stopnjo se pripravlja vsako leto tematsko podoben program, ki se razlikuje le v stopnji zahtevnosti. Ker so nekateri učenci člani kar več let, ga je potrebno spreminjati, da se vsebine ne ponavljajo in se lahko zvrstijo različne teme. Nove člane pa je potrebno vedno seznaniti z osnovnimi pojmi turizma.

Program je vedno zasnovan tako, da je zanimiv, raznolik in blizu otrokom. V njem seprepletajo teoretične in praktične teme, terensko delo ter ekskurzije. Možnosti je veliko.

Teoretične teme :

 • kaj je turizem, vrste, naloge turizma, pogoji in razvoj;

 • naravne in kulturne zanimivosti domačega kraja;

 • bonton, odnos do gosta in tudi do domačinov;

 • razvoj turizma v domačem kraju,

 • gostinsko turistični objekti in dejavnosti;

 • gostinsko turistični poklici, nenavadni poklici, povezani s turizmom;

 • vodniška služba (člani opravijo tečaj za šolske vodnike);

 • turistična ponudba in propaganda,

 • ekologija;

 • kulinarična ponudba domačega kraja in narodne jedi;

 • teme, povezane z natečajem Turistične zveze Slovenije za turistični festival Turizmu pomaga lastna glava in druge.

Praktične aktivnosti in terensko delo:

 • izdelovanje plakatov, prospektov, spominkov povezanih s turistično ponudbo domačega kraja (vezenje prtičkov, izdelovanje košev iz odpadnega materiala…);

 • priprava pogrinjkov,

 • priprava razstav z različno turistično tematiko (stare razglednice kraja, stari predmeti, ipd. -kulturna dediščina)

 • izdelava raziskovalne naloge,odrske predstavitve raziskovalnih nalog,

 • sprejem gostov na šoli ob raznih prireditvah, priprava prostorov,

 • priprava kviza o poznavanju domačega kraja,

 • čiščenje in urejanje okolice šole,domačega kraja, sprehajalnih poti,

 • vodenje po domačem kraju in okolici,

 • sodelovanje na prireditvah,

 • organiziranje in izvedba prireditev, okrogle mize na turistično tematiko ipd..

Ekskurzije – izleti:

 • ogled domačega kraja - spoznavanje lepot in zanimivosti ;

 • obiski hotelov, turističnih agencij, delavnice spominkov, turističnih kmetij ipd. (spoznavanje gostinsko turističnih poklicev in različnih turističnih dejavnosti);

 • plavanje v bazenu, vožnja s pletno, izvoščkom -kočijo, drsanje ( spoznavanje turistične ponudbe kraja );

 • ekskurzijepo Sloveniji i tudi v tujino (ob zaključku šolskega leta )..

Ostale dejavnosti

 • turistični vikend tabori (delo v delavnicah s turističnimi vsebinami),

 • usposabljanje vodnikov za vodenje po domačem kraju,

 • počitniški dnevi – priprava delavnic za učence,

 • organizacija plesov in drugo.

SODELOVANJE

Turistični podmladek se povezuje z nekaterimi krožki na šoli: novinarski, kuharski, tehnični, likovni, gospodinjski, naravoslovni, dramski in tudi ostalimi. Veliko podporo mu nudi tudi vodstvo šole, od katerega je v veliki meri odvisna uspešnost.

Zelo dobro sodeluje tudi s Turističnim društvom Bled, Lokalno turistično organizacijo, občino Bled, Visoko šolo za gostinstvo in turizem, gostinsko turističnimi delavci domačega kraja, kot tudi s Slovensko turistično zvezo ter Gorenjsko turistično zvezo.

Namen sodelovanja je povezovanje s krajem, vzgoja otrok za pripadnost kraju in prispevek k razvoju turizma.

LITERATURA

Osnovna izhodišča za organizacijo, pripravo programov in uresničevanje turističnih vsebin nam je v veliki meri nudila literatura. Temelj je bil pogosto Učni načrt izbirnega predmeta Turistična vzgoja. Kot učni pripomoček pa smo uporabljali Turistične informacije, prospekte domačega kraja, informacije o kraju na medmrežju in knjige:

- Detela, M.: Abeceda turizma, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1993;

- Jeršič, M.: Osnove turizma, Ljubljana, DZS, 1987;

- Zorko, D.: Uvod v turizem, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo,1999.

SKLEPNE MISLI

Osnovno pravilo, katerega upoštevamo vsi mentorji turističnega podmladka je, da pri načrtovanju in izvajanju programov vedno izhajamo iz otrok. Zavedamo se, da je to dejavnost, ki poteka v njihovem prostem času, zato načrtujemo teme, oblike in metode dela, ki pritegnejo otroke.S svojo navdušenostjo do dela in s turističnimi vsebinami navdušimo tudi otroke. Le kar delamo s srcem in ljubeznijo, rodi uspeh. Notranja motivacija otrok pa je v bistvu ključ za uspešno delo turističnega podmladka. Naši učenci izžarevajo prav to in zato so uspešni.