Pravila o delu in organizaciji

Pravila o delu in organizaciji Turističnega društva Bled

 

Na osnovi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS 64/2011) je Občni zbor TD Bled dne 3. 4. 2014 sprejel naslednja spremenjena

PRAVILA

O DELU IN ORGANIZACIJI

TURISTIČNEGA DRUŠTVA BLED

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Turistično društvo Bled je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo občani in skupine občanov (v nadaljevanju: člani) z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

2.člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

3.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež društva je na Bledu, Cesta svobode 10.

Turistično društvo ima svoj pečat in znak.

Pečat je okrogle oblike s premerom 2,8 cm z znakom TZS v sredini in napisom Turistično društvo Bled ob zunanjem robu. Znak simbolizira dejavnost in celostno podobo TD.

4.člen

Turistično društvo se lahko združuje v občinsko koordinacijo turističnih društev in območno turistično zvezo ter Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma.

5.člen

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

s tem, da so seje organov društva javne
z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
s pošiljanjem vabil in gradiv
s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva. Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in tajnik društva.

NALOGE TURISTIČNEGA DRUŠTVA

6.člen

V skladu s 1. členom treh pravil so osnovne naloge turističnega društva naslednje:

a)organizacijsko utrjevanje in razvijanje turistične miselnosti v društvu in zvezah, tako doma kot v tujini

b)turistična vzgoja prebivalstva s strokovnimi predavanji in ekskurzijami

c)sodelovanje s turističnimi društvi v svoji občini, občino, direkcijo za turizem ter drugimi gostinskimi, trgovskimi, komunalnimi in drugimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za sprejem in bivanje gostov

d)izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju

e)aktivnosti društva na področju olepševanja kraja in okolice

f)organiziranje in usklajevanje prireditev

g)opravljanje nalog, ki jih po dogovoru poverijo društvu občina in gospodarski, turistični in drugi subjekti

h)vse ostale naloge, ki jih terja razvoj turizma in so v skladu z značajem in vlogo turističnih društev

7.člen

Za izvrševanje osnovnih nalog turistično društvo zlasti:

a)skrbi za vključevanje zainteresiranih prebivalcev kraja ter zlasti mladine v članstvo društva

b)s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbi za turistično vzgojo svojega članstva in ostalega prebivalstva

c)se zavzema za varstvo naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov in celotne krajine ter usmerja, organizira in vodi akcije ter tekmovanja za urejanje in olepšavo kraja ter objektov

d)daje pobude za vključevanje naravnih in drugih za turizem pomembnih objektov v turistično ponudbo, kakor tudi za izgradnjo pomembnih turističnih objektov

e)spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga pristojnim krajevnim skupnostim, občini in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za izboljšanje in razvoj turizma

f)pospešuje, sodeluje, organizira in tudi lahko opravlja splošno turistično propagando in informacijsko dejavnost v interesu svojega turističnega območja

g)organizira, koordinira in sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družbenih in drugih prireditev, ki pospešujejo turizem, izdaja letne ali občasne koledarje prireditev

h)vodi turistično statistiko ter izdaja letna ali občasna poročila ali preglede

i)za obdobje letne in glavne turistične sezone vodi turistično vremensko službo

j)izdaja priporočila za najetje turističnih posojil, katerimi se pridobijo nove kapacitete ali izboljšanje kategorije

k)v izjemnih primerih, če to želijo podjetja ter druge organizacije, lahko opravlja organizacijsko – administrativne posle za javne zavode ali druge družbe, ki se ustanovijo z namenom razvijati turizem kraja

l)zavzema se za vključevanje zasebnih turističnih sob v turistično ponudbo ter za izboljšanje opremljenosti in izkoriščenosti teh prenočitvenih zmogljivosti

m)v sodelovanju s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami se zavzema za razvoj kmečkega turizma

n)sodeluje v razpravah o razvojnih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih, zlasti pa pri programih turističnega razvoja svojih krajev in območja

povezuje se z drugimi društvenimi organizacijami, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k izboljšanju turizma.

8.člen

Turistično društvo ima svoj turistično – informacijski biro, ki zbira, ureja in posreduje vse vrste turističnih in drugih informacij, turistično propagandno gradivo o svojem in drugih turističnih območjih ter prodaja tudi turistične publikacije, časopise, razglednice in spominke, ribiške karte …, vrši menjavo tujih plačilnih sredstev.

Dejavnosti turistično – informacijskega biroja se morajo izvajati v skladu z materialnimi predpisi in ob pogojih, ki jih ti predpisi določajo za posamezno dejavnost.

9.člen

Turistično društvo opravlja gospodarske dejavnosti, ki dopolnjujejo turistično ponudbo območja in pomagajo financirati osnovne dejavnosti turističnega društva. Le-te se morajo izvajati v skladu z materialnimi predpisi in ob pogojih, ki jih ti predpisi določajo za posamezno dejavnost.

Te dejavnosti so:

a)94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

b)647.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

c)58.110 Izdajanje knjig

d)58.190 Drugo založništvo

e)79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

f)93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

g)77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

h)56.104 Začasni gostinski obrati

II.ČLANSTVO

10.člen

Član turističnega društva je polnoletni občan, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta pravila. Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

11.člen

Vsakdo lahko posten član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, mora imeti pisno soglasje staršev.

12.člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma, kar dokazuje s svojim delom in obnašanjem.

O imenovanju častnega člana društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora. O njih se vodi posebna evidenca.

Častni član, ki ni tudi član društva, nima pravice odločanja.

13.člen

Pravice članov društva so:

a)da sodelujejo na občnem zboru turističnega društva

b)da volijo in so voljeni v vse organe turističnega društva

c)da dajejo predloge in vlagajo pritožbe na vse organe turističnega društva

d)da so deležni priznanj za svoje delovanje na področju turizma

e)da se poslužujejo ugodnosti, ki jih članom nudi turistično društvo.

14.člen

Dolžnosti članov društva so:

a)da pri društvenem delu spoštujejo pravila in se po njih ravnajo

b)podpirajo in se vključujejo v skupne akcije, ki jih organizira turistično društvo

c)da varujejo ugled društva

d)da nenehno skrbijo za turistično razgledanost in da v turističnem duhu vzgojno vplivajo na svojo okolico, še posebej pa na mladino

e)da redno plačujejo članarino, ki jo sprejme upravni odbor TD Bled.

15.člen

Članstvo v društvu preneha:

s smrtjo
z izstopom
s črtanjem, če dve leti zapored ne plača članarine
z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora.

16. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pisno izjavo, da ne želi biti več član. Enako kot pisna izjava iz prvega stavka tega člena se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

17. člen

Občni zbor lahko člana izključi iz društva na predlog disciplinskega razsodišča ali UO.

18. člen

Simpatizerji društva so lahko fizične ali pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s turistično dejavnostjo in ki društvo podpirajo s članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva. Lahko sodelujejo na sejah občnega zbora, vendar nimajo pravice odločanja.

S finančnimi in drugimi sredstvi glede na svoj interes sodelujejo pri dogovorjenih skupnih projektih in akcijah.

III. ORGANIZACIJA

19. člen

Organi društva so:

Občni zbor
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Disciplinsko razsodišče

OBČNI ZBOR

20. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je reden ali izreden.

Redni občni zbor skliče upravni odbor najmanj enkrat letno, volilni zbor pa je vsako četrto leto.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov / članic ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor.

Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.

21. člen

O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani najmanj 8 dni pred dnevom, za katerega je sklican. Vabilu za občni zbor mora biti priložen dnevni red zbora.

Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na občni zbor s pisnim vabilom.

22. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov.

Občni zbor je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih najmanj toliko članov, kot jih štejeta upravni odbor in nadzorni odbor skupaj.

23. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembah pravil društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, razen če občni zbor ne določi drugače.

24. člen

Občni zbor prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora: verifikacijsko, kandidacijsko ali volilno komisijo in po potrebi še druga telesa ter določi zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

25. člen

Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov društva. Glasovanje na občnem zboru je javno. Občni zbor lahko določi, da bo o posameznih zadevah odločal s tajnim glasovanjem.

26. člen

Občni zbor – pristojnosti:

a)sklepa o dnevnem redu

b)razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča

c)sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev

d)voli predsednika društva, ki je istočasno predsednik upravnega odbora

e)voli člane / članice upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča

f)razrešuje upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko razsodišče

g)voli predstavnike društva za razne organizacije in zveze, katerih član je društvo

h)sprejema pravila društva

i)odloča o pritožbah članov / članic društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega razsodišča

j)odloča o izključitvi člana / članice iz društva

k)odloča o finančnih načrtih društva

l)odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije

m)odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora in nadzornega odbora ter navzočih članov / članic, o slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora.

n)vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ter o najemu posojil

sklepa o prenehanju društva.

Sklepanje o prevzemanju finančnih obveznostiv zvezi z nabavo in razpolaganjem z osnovnimi sredstvi ter z najemanjem posojil lahko občni zbor s sklepom prenese na upravni odbor. S tem sklepom določi občni zbor tudi zgornjo mejo, do katere lahko upravni odbor odloča o zadevah iz prejšnjega stavka.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar indva overovatelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR

27. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

28. člen

Upravni odbor šteje 11 članov in je izvoljen za štiri leta. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika in 8 članov. Člani upravnega odbora so v naslednjem mandatu lahko ponovno izvoljeni.

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora.

Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj vsake pol leta.

29. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

a)Sklicuje občni zbor društva, pripravlja predlog dnevnega reda, poročila, sklepe in ostalo gradivo za občni zbor.

b)Izvršuje sklepe občnega zbora in na občnem zboru poroča o svojem delu in delu društva.

c)Skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva, sprejema zaključni račun in finančni načrt in ju predloži občnemu zboru v potrditev.

d)Izvoli predsedstvo kot metodo dela, ki ga sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. To deluje na podlagi pooblastil upravnega odbora.

e)Ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog ter določi število članov in predsednike odborov, komisij ali drugih delovnih teles. Člani komisije so lahko le člani turističnega društva in so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru; le izjemoma lahko turistično društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

f)Ustanavlja sekcije kot metodo dela društva. Sekcije so organizirane po interesnem principu članov društva, niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva ter so odgovorne upravnemu odboru.

g)Imenuje tajnika društva in drugo osebje strokovne službe.

h)Odloča o vseh drugih društvenih zadeva v okviru določil teh Pravil ter o gospodarski dejavnosti društva.

i)Črta člana iz društva, če ne plača članarine dve leti.

30. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.

Seje upravnega odbora so sklepčne, če je navzoča polovica članov upravnega odbora. Sklepi se sprejemajo z navadno večino glasov navzočih članov upravnega odbora. O seji se vodi zapisnik.

31. člen

Člani upravnega odbora so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

NADZORNI ODBOR

32. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let in voli predsednika iz svojih članov.

33. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor je dolžan vsaj enkrat letno pregledati materialno in finančno poslovanje upravnega odbora ter strokovnih služb.

Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

34. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe z večino glasov. O svojem delu vodi zapisnik in o ugotovitvah poroča upravnemu odboru in članom društva na občnem zboru.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

35. člen

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Člani disciplinskega razsodišča so v naslednjem mandatu lahko ponovno izvoljeni.

Disciplinsko razsodišče sprejema veljavne sklepe z večino glasov. O poteku seje se vodi zapisnik. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

36. člen

Naloga disciplinskega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinske prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:

ustni opomin
javni pismeni opomin
predlog občnemu zboru za izključitev iz društva.

37. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev teh Pravil in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Disciplinsko razsodišče izreka disciplinske ukrepe po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Zoper izrečeni ukrep disciplinskega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.

PREDSEDNIK

38. člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva. Predsednik je v naslednjem mandatu lahko ponovno izvoljen.

Predsednik opravlja naloge društva na osnovi pravil in pooblastil občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo vdruštvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

39. člen

Na predlog predsednika društva lahko upravni odbor imenuje tajnika društva, ki organizira in vodi strokovno delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanjeposameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

40. člen

Če dela za društvo ne morejo opraviti voljeni funkcionarji društva in tajnik, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi tajnik društva.

TAJNIK IN STROKOVNA SLUŽBA

41. člen

Tajnik in strokovne službe turističnega društva izvršujejo vse naloge iz dejavnosti društva po sklepih občnega zbora, upravnega odbora in nadzornega odbora ter izvršuje letne proračune prihodkov in odhodkov.

Strokovna opravila društva vodi tajnik, ki odgovarja za svoje delo in delo strokovnih služb upravnemu odboru.

42. člen

Tajnika imenuje upravni odbor v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava po predhodno opravljenem razpisu. Upravni odbor določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za tajnika.

43. člen

Delavce strokovne služb imenuje upravni odbor na predlog tajnika v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Strokovna služba turističnega društva opravlja vse tekoče delo skladno s sklepi občnega zbora in upravnega odbora ter po navodilih tajnika.

44. člen

Delavcem strokovnih služb se dodeljuje sredstva za osebno in skupno porabo na osnovi kolektivne pogodbe.

SEKCIJE

45. člen

Člani društva se po interesnih dejavnostih lahko združujejo v sekcije. Delovanje sekcije potrdi upravni odbor.

Turistično društvo Bled ima trenutno naslednje sekcije:

sekcija izvoščkov
sekcija pletnarjev
sekcija sobodajalcev
sekcija mladih

IV. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

46. člen

Dohodki društva so:

članarina, ki jo plačujejo člani in simpatizerji društva
dotacije fizičnih in pravnih oseb
dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
javna sredstva (proračun)
darila, volila
ostala sredstva.

47. člen

Materialno – finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, Pravili društva in sklepi občnega zbora ter upravnega odbora društva.

48. člen

Prihodki in dohodki društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom. Priloga finančnega načrta je program dela društva.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.

Če društvo pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. Vsaka delitev med njegove člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva, v primeru morebitne odsotnosti lahko sama pooblastita podpredsednika, da podpisuje namesto njiju.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Strokovna služba vodi to poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun odprt pri Gorenjski banki, d.d., Ekspozitura Bled. Delo društva je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva.

49. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustrezni javnih listinah in društveni inventurni knjigi.

V. TURISTIČNA PRIZNANJA BLEDA

50. člen

Turistično društvo Bled po sklepu upravnega odbora lahko občasno, letno ali ob posebnih prilikah podeljuje:

1.Turistično plaketo Bleda posebno zaslužnim turističnim delavcem ali gostom – turistom ter drugim osebam, ki imajo zasluge za razvoj turizma na Bledu.

2. Predlaga občnemu zboru imenovanje častnega člana TD za posebne zasluge pri razvoju društva in v turizmu na splošno.

3. Priznanja članom TD in drugim občanom, lastnikom zasebnih turističnih sob za lepo urejeno hišo (objekt), vrt in okolico, kot tudi lastnikom gostinskih, trgovskih in drugih lokalov za lepo urejeno izložbo.

4. Upravni odbor pripravi predloge Turistični zvezi Slovenije za podelitev častnih turističnih znakov in drugih priznanj zaslužnim turističnim delavcem.

5. Upravni odbor pripravi predloge Občini Bled za podelitev občinskih priznanj za posebno zaslužne turistične delavce.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

51. člen

Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora, ki je bil sprejet z dvotretjinsko večino ali po samem zakonu.

52. člen

V primeru prenehanja delovanja društva pripada vse njegovo premoženje osnovnim šolam vobčini Bled, ki imajo turistične podmladke, na katere se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen

Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih in drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

54. člen

Za delo občnega zbora in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določajo ta Pravila.

55. člen

Ta Pravila je sprejel občni zbor TD Bled dne 3. 4. 2014 in pričnejo veljati takoj.

56. člen

Z uveljavitvijo teh Pravil prenehajo veljati Pravila TD Bledšt. 215-90/2006-4, potrjena s strani Upravne enote Radovljica dne 31. 5. 2006 in vsa določila drugih splošnih aktov društva, ki so v nasprotju s temi Pravili.

Bled, 3. 4. 2014

Tajnica TD Bled                                                       Predsednica TD Bled

Vanja Piber                                                              Jana Špec

 

© 2009 vse pravice pridržane.